Kapitoly


10. aktualizovaná verze léčebných doporučení KLS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po dvou letech se vám dostává do rukou jubilejní, již desáté vydání diagnostických a léčebných postupů (jedná se o 8. tištěnou verzi). Předkládaná doporučení vycházejí z mezinárodních doporučení pro léčbu lymfomů, na druhou stranu se stále snažíme, aby byla přizpůsobena na podmínky a možnosti České republiky.

Novinek oproti minulé verzi je opět celá řada – nově je zařazena kapitola o paliativní medicíně v terapii lymfomů, specifika diagnostiky a léčby starších nemocných s lymfomy, doporučení pro sledování nemocných po skončení léčby atd. Nové postupy se týkají PET řízené terapie u nemocných s Hodgkinovým lymfomem, objevila se celá řada nových léků nebo rozšíření indikací. Bohužel u celé řady nových léků trvá nezbytnost schválení úhrady, i toto je v textu zdůrazněno. Na druhou stranu nutno připomenout, že systém úhrady je poměrně dynamický, proto velmi doporučujeme orientovat se v oblasti úhrad zejména prostřednictvím oficiálních dokumentů SÚKL. Na konci textu je zařazena kapitola „Vybrané informace k cílené/biologické léčbě“, kde jsou shrnuty aktuální poznatky k této moderní terapii. Součástí doporučení již není přehled aktuálně běžících klinických hodnocení - vzhledem k velké variabilitě a častým změnám v běžících nebo nových klinických hodnoceních nyní odkazujeme všechny zájemce na webové stránky www.lymphoma.cz.

Věříme, že předkládaný text vám bude jako v minulosti opět cenným pomocníkem při rozhodování o správné diagnostice a léčbě nemocných s lymfomy v České republice.

Zde předkládaná elektronická PDF verze je pak připravena s celou řadou interaktivních odkazů, které by měly urychlit Vaši orientaci v textu.

David Belada a Marek Trněný za kolektiv autorů

Léčebná doporučení jsou k dispozici zde


Stážování NHL- konsensus KLS

Na základě dlouholetých problémů a nejasností při určování rozsahu onemocnění u ne - Hodgkinových lymfomů (NHL) s extralymfatickým šířením byl vytvořen návrh, který byl připomínkován členy KLS v lednu 2010. Výsledkem je konsensuální přístup k hodnocení rozsahu postižení NHL se zvláštním zřetelem na postižení extranodálních orgánů/tkání. Upravená klasifikace byla přednesena na zasedání KLS 4/10 a bude prezentována dr. Sýkorovou v rámci XXIV. Olomouckých hematologických dní (OHD) 6/10. Pro praktické užití bylo vypracováno jednoduché přehledné schéma, které bude distribuováno v rámci OHD 2010 a tento konsensus najdete také v časopise Klinická onkologie pod názvem: Určování rozsahu onemocnění u non-Hodgkinových lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny. Sýkorová A., Belada D., Smolej L. et al. Klin Onkol 2010; 23(3): 146–154. Děkujeme všem, kteří přispěli do diskuse a doufáme, že jsme alespoň trochu přispěli k tomu, aby určování klinického stadia bylo v rámci celé ČR co nejjednotnější.

Dopis prof. M. Trněného:

Konsensuální pohled Kooperativní lymfomové skupiny na problematiku stážování lymfomů

Schéma stážování

Určení klinického stadia lymfomu


Hodnocení klinického stadia a léčebné odpovědi u maligních lymfomů - doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace) - 2016

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na široké používání PET/CT vyšetření byla revidována kritéria pro určování klinického stadia a hodnocení léčebné odpovědi u maligních lymfomů. Dovolujeme si Vám předložit doporučení KLS založená na těchto revidovaných kritériích, která byla publikována v roce 2014 pod názvem Luganská klasifikace. Klasifikace byla podrobena diskuzi a konsenzuálnímu stanovisku k jejímu praktickému použití na výročním zasedání KLS v březnu 2015 a předkládaná doporučení jsou výsledkem tohoto konsenzu.

Plnou verzi najdete zde na stránkách www.lymphoma.cz, na stránkách časopisu Klinická onkologie www.linkos.cz a zkrácenou verzi v tištěné podobě v časopise Klinická onkologie – Sýkorová A. et al. Klin Onkol 2016; 29(4): 295–302.

Věříme, že tato doporučení povedou k jednotnému stážování a hodnocení léčebných výsledků u nemocných s lymfomy nejen v rámci studií, ale i mimo studie, např. v rámci lymfomového projektu KLS (prospektivně vedená databáze pacientů s nově diagnostikovanými lymfomy).

Děkuji prof. M. Trněnému za spolupráci, cenné připomínky a doplnění, dále bych ráda poděkovala všem členům výboru KLS, kteří přispěli k tomuto zpracování, a Vám všem, kteří jste se účastnili diskuze k této problematice.

Alice Sýkorová

Ke stažení zde


Nová konsenzuální kritéria pro stážování a hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s lymfomy

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit na nová konsenzuální kritéria pro stážování a hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s lymfomy, se zvláštním zřetelem na vyšetření PET. Doporučení KLS, založená na těchto kritériích se připravují a budou prezentována na plenárním zasedání KLS 18.-19. března 2015.

Oba články naleznete zde:

Role of Imaging in the Staging and Response Assessment of Lymphoma: Consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group

Recommendations for Initial Evaluation, Staging, and Response Assessment of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma: The Lugano Classification