CTCAE hodnotící kritéria - Verze 4.0

CTCAE hodnotící kritéria


CIRS hodnocení komorbidit

CIRS tabulka


Charlson comorbidity scale

Odkaz


Kalkulátor rizika časné progrese u FL

na základě publikace: V. Procházka a kol. - ASH 2016

Kalkulátor rizika časné progrese u FL


ABE-3 skóre

Kalkulátor rizika pro pacienty s difuzním velkobuněčným lymfomem

Kalkulátor rizika pro pacienty s difuzním velkobuněčným lymfomem (DLBCL) ve věku 60 let a výše léčených chemoterapií R-CHOP

Klasifikační systém ABE-3 je výsledkem retrospektivní analýzy dat z registru Kooperativní lymfomové skupiny ČR. Na základě hodnocení dat 443 pacientů léčených chemoterapií R-CHOP byl postulován index, který stratifikuje nemocné do tří kategorií rizika (nízké, střední, vysoké). Skóre bylo následně validováno na nezávislé kohortě 162 nemocných.

Prognóza celkového přežití závisí na přítomnosti tří rizikových faktorů: pokročilého věku (AGE), přítomnosti nádorové masy (BULK) a stavu tělesné kondice dle ECOG. Skóre bylo konstruováno za účelem predikce celkového přežití (OS) tří let od data diagnózy. Vzhledem k různé váze jednotlivých faktorů nerozhoduje o rizikové skupině pouze prostý součet rizikových faktorů, ale také jejich kombinace.

ABE-3 skóre bylo navrženo a validováno kolektivem autorů Kooperativní lymfomové skupiny ČR. Procházka V, Pytlík R, Janíková A, Belada D, Šálek D, Papajík T, Campr V, Fürst T, Furstova J, Trněný M. PLoS One. 2014 Jul.