13. aktualizovaná verze léčebných doporučení KLS (interaktivní)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro ty z Vás, kdo preferujete elektronickou verzi léčebných doporučení, přikládáme interaktivní PDF verzi.

David Belada a Marek Trněný za kolektiv autorů

Interaktivní léčebná doporučení jsou k dispozici zde

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 23. 05. 2023, datum vložení: 23. 05. 2023


13. aktualizovaná verze léčebných doporučení KLS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po roce se k vám dostává již 13. vydání diagnostických a léčebných postupů, v minulém roce byla aktualizovaná doporučení k dispozici jen v elektronické formě. Předkládaná doporučení vycházejí z mezinárodních doporučení pro léčbu lymfomů, na druhou stranu se stále snažíme, aby byla přizpůsobena na podmínky a možnosti České republiky.  

Věříme, že předkládaný text vám bude jako v minulosti opět cenným pomocníkem při rozhodování o správné diagnostice a léčbě nemocných s lymfomy v České republice. 

David Belada a Marek Trněný za kolektiv autorů

Léčebná doporučení jsou k dispozici zde

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 29. 03. 2023, datum vložení: 06. 01. 2022


Stručné pokyny pro lékaře - Péče o pacienty léčené pro lymfom

Stručné pokyny pro lékaře - Péče o pacienty léčené pro lymfom

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 06. 02. 2020, datum vložení: 16. 11. 2019


Stážování Non-Hodgkinských lymfomů dle KLS

Na základě dlouholetých problémů a nejasností při určování rozsahu onemocnění u ne - Hodgkinových lymfomů (NHL) s extralymfatickým šířením byl vytvořen návrh, který byl připomínkován členy KLS v lednu 2010. Výsledkem je konsensuální přístup k hodnocení rozsahu postižení NHL se zvláštním zřetelem na postižení extranodálních orgánů/tkání. Upravená klasifikace byla přednesena na zasedání KLS 4/10 a bude prezentována dr. Sýkorovou v rámci XXIV. Olomouckých hematologických dní (OHD) 6/10. Pro praktické užití bylo vypracováno jednoduché přehledné schéma, které bude distribuováno v rámci OHD 2010 a tento konsensus najdete také v časopise Klinická onkologie pod názvem: Určování rozsahu onemocnění u non-Hodgkinových lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny. Sýkorová A., Belada D., Smolej L. et al. Klin Onkol 2010; 23(3): 146–154. Děkujeme všem, kteří přispěli do diskuse a doufáme, že jsme alespoň trochu přispěli k tomu, aby určování klinického stadia bylo v rámci celé ČR co nejjednotnější.

Schéma stážování

Určení klinického stadia lymfomu

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 19. 11. 2019, datum vložení: 25. 08. 2019


Hodnocení klinického stadia a léčebné odpovědi u maligních lymfomů - doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace) - 2016

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na široké používání PET/CT vyšetření byla revidována kritéria pro určování klinického stadia a hodnocení léčebné odpovědi u maligních lymfomů. Dovolujeme si Vám předložit doporučení KLS založená na těchto revidovaných kritériích, která byla publikována v roce 2014 pod názvem Luganská klasifikace. Klasifikace byla podrobena diskuzi a konsenzuálnímu stanovisku k jejímu praktickému použití na výročním zasedání KLS v březnu 2015 a předkládaná doporučení jsou výsledkem tohoto konsenzu.

Plnou verzi najdete zde na stránkách www.lymphoma.cz, na stránkách časopisu Klinická onkologie www.linkos.cz a zkrácenou verzi v tištěné podobě v časopise Klinická onkologie – Sýkorová A. et al. Klin Onkol 2016; 29(4): 295–302.

Věříme, že tato doporučení povedou k jednotnému stážování a hodnocení léčebných výsledků u nemocných s lymfomy nejen v rámci studií, ale i mimo studie, např. v rámci lymfomového projektu KLS (prospektivně vedená databáze pacientů s nově diagnostikovanými lymfomy).

Děkuji prof. M. Trněnému za spolupráci, cenné připomínky a doplnění, dále bych ráda poděkovala všem členům výboru KLS, kteří přispěli k tomuto zpracování, a Vám všem, kteří jste se účastnili diskuze k této problematice.

Alice Sýkorová

Ke stažení zde

Poslední úprava: Vodička, Prokop dne 25. 08. 2019, datum vložení: 25. 08. 2019


Nová konsenzuální kritéria pro stážování a hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s lymfomy

Zpět